What duties do public bodies in Wales and England have to promote equality and prevent discrimination? How can those discriminated against vindicate their rights?

This conference looks at the relevant law, statutes and conventions and at related human rights and public law practice. The event is pitched for advisers, civil society activists, academics, policy professionals and lawyers.

26 Mawrth 2018, Adeilad Morgannwg Prifysgol Caerdydd

Pa ddyletswyddau sydd gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i hyrwyddo cydraddoldeb ac atal gwahaniaethu? Sut gall y rheini y gwahaniaethir yn eu herbyn amddiffyn eu hawliau?  Mae’r gynhadledd hon yn edrych ar y deddfau, y statudau a’r confensiynau perthnasol a’r arferion cyfraith gyhoeddus a hawliau dynol cysylltiedig. Mae’r digwyddiad wedi’i anelu ar gyfer cynghorwyr, gweithredwyr cymdeithas sifil, academyddion, gweithwyr polisi proffesiynol a chyfreithwyr.

This conference is presented with the supprt of the University of Cardiff and Linenhall Chambers.

 


10.00 Introduction
Jo Hickman, Director, Public Law Project

10.05  Opening address
Jeremy Miles AM, Counsel General for Wales

10.20  Tackling inequality and discrimination
Elizabeth Prochaska, Legal Director, Equalities and Human Rights Commission (EHRC)

10.50 Break

11.10 Anti-Discrimination Toolkit – the statutes, conventions and cases you should always have to hand
John Halford, Bindmans

12.00 – 13.00 Morning Breakout Sessions

 1. Benefit sanctions and Equality Act Claims
  This session will look at discrimination claims in welfare benefits cases. The session will focus on how to identify potential discrimination claims arising from inappropriate conditionality, and how to obtain damages for your clients.
  Katy Watts and Matt Ahluwalia (TBC), Public Law Project
 2. Implementing Welsh homelessness prevention legislation: Lessons for the Homelessness Reduction Act
  Jennie Bibbings, Campaigns Manager, Shelter Cymru
  More speakers TBC
  The Housing (Wales) Act has influenced thinking across the UK about how best to tackle homelessness. This session will look at implementation issues, with a focus on human rights and what learning can be taken for implementation of similar measures across the border.
 3. The Well-being of Future Generations (Wales) Act
  What is the legal obligation to improve our social, cultural environmental and economic well-being? This session will look at the unique Act and its enforcement from a legal perspective. The session will focus on case studies with examples including clean air challenges and impact on vulnerable groups, and specifically the ‘equality’ goal of the Future Generations Act.

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.00 Afternoon Breakout Sessions

1. Legal Aid for discrimination claims
Polly Brendon, Public Law Project
Clare Fowler, Howells
2. Embedding human rights in Welsh legislation – what does it mean in practice?
What do the constitutional guarantees of convention rights, the incorporation of the UNCRC and recent Wales specific legislation mean for children in Wales? What are the implications for the practical implementation of rights more generally?
Michael Imperato, Watkins and Gunn
More speakers tbc
3. Disability discrimination and public law
Embedding human rights in Welsh legislation – what does it mean in practice?
What do the constitutional guarantees of convention rights, the incorporation of the UNCRC and recent Wales specific legislation mean for children in Wales? What are the implications for the practical implementation of rights more generally?This session will look at different ways to challenge discrimination on grounds of disability, UN treaty compliance, and some recent case law developments. Sara Lomri, Public Law Project (other speaker tbc)

15.20 Implementing the Well-Being of Future Generations Act 

Marie Brousseau-Navarro, Director of Policy, Legislation and Innovation, Future Generations Commissioner

15.50 Panel: Does social and economic legislation specific to Wales enhance equalities and human rights protections?  If so, is it enforceable?
Panel:
Elizabeth Prochaska, Legal Director, EHRC
Dr Simon Hoffman, Swansea University
Elizabeth Jones, National Assembly legal Team (invited)
Alan Thomas, CEO Hafal
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Marie Brousseau-Navarro, Director of Policy, Legislation and Innovation, Future Generations Commissioner

16.50  Closing address
Sir Wyn Williams, President of Welsh Tribunals
The role of the Wales Standing Commission on Justice, with particular reference to public law, and the new role of President of Welsh Tribunals.

17.15 Finish


 

10.00 Cyflwyniad
Jo Hickman, Cyfarwyddwr, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus

10.05 Anerchiad Agoriadol
Jeremy Miles AC, Cwnsler Cyffredinol Cymru
10.20 Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwahaniaethu
Elizabeth Prochaska, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

10.50 egwyl

11.10 Pecyn Cymorth Gwrth-Wahaniaethu – y statudau, y confensiynau a’r achosion ddylai fod wrth law gennych bob amser
John Halford, Bindmans

12.00 – 13.00 Sesiynau grŵp y bore

 1. Sancsiynau ar Fudd-daliadau a Hawliadau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb
  Bydd y sesiwn hon yn edrych ar hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu mewn achosion budd-daliadau lles. Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar sut mae nodi hawliadau posibl yn ymwneud â gwahaniaethu sy’n deillio o amodoldeb anaddas a sut mae sicrhau iawndal ar gyfer eich cleientiaid.
  Katy Watts a Matt Ahluwalia (i’w cadarnhau), Prosiect Cyfraith Gyhoeddus
 2. Rhoi deddfwriaeth atal digartrefedd yng Nghymru ar waith: Gwersi ar gyfer y Ddeddf Lleihau Digartrefedd
  Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, Shelter Cymru
  Rhagor o siaradwyr i’w cadarnhau
  Mae Deddf Tai (Cymru) wedi dylanwadu ar y ffordd o feddwl ledled y DU ynghylch y ffordd orau o fynd i’r afael â digartrefedd.  Bydd y sesiwn hon yn edrych ar faterion rhoi ar waith, gan ganolbwyntio ar hawliau dynol a beth ellir ei ddysgu er mwyn rhoi mesurau tebyg ar waith ar draws y ffin.
 3. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Beth yw’r rheidrwydd cyfreithiol i wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol amgylcheddol ac economaidd? Bydd y sesiwn hon yn edrych ar y Ddeddf unigryw hon a sut mae ei gorfodi o safbwynt cyfreithiol.  Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar astudiaethau achos, gydag enghreifftiau’n cynnwys heriau aer glân ac effaith ar grwpiau agored i niwed, yn arbennig nod ‘cydraddoldeb’ Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.

 13.00  – 14.00 Cinio

Sesiwn y Prynhawn:

14.00 – 15.00 Sesiynau grŵp

 1. Cymorth cyfreithiol ar gyfer hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu
  Polly Brendon, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus a
  Clare Fowler, Howells
 1.  Ymgorffori hawliau dynol mewn deddfwriaeth yng Nghymru – beth mae hynny’n ei olygu’n ymarferol?
  Beth mae gwarantau cyfansoddiadol hawliau’r confensiwn, ymgorffori CCUHP a deddfwriaeth benodol yng Nghymru’n ddiweddar yn eu golygu i blant yng Nghymru? Beth yw’r goblygiadau o ran rhoi’r hawliau ar waith yn ymarferol yn fwy cyffredinol?
  Michael Imperato, Watkins and Gunn
  rhagor o siaradwyr i’w cadarnhau
 2. Gwahaniaethu ar sail anabledd a chyfraith gyhoeddus

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar wahanol ffyrdd i herio gwahaniaethu ar sail anabledd, cydymffurfedd â chytuniad y Cenhedloedd Unedig a rhai datblygiadau diweddar yng nghyswllt cyfraith achosion.

Sara Lomri, Prosiect Cyfraith Gyhoeddus (siaradwr arall i’w gadarnhau)

 

15.20 Rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith 
Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesi, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

15.50 Panel: A yw deddfwriaeth gymdeithasol ac economaidd sy’n benodol i Gymru’n gwella dulliau diogelu hawliau dynol a chydraddoldebau?  Os felly, a oes modd gorfodi hyn?
Y Cadeirydd: Elizabeth Prochaska?
Y Panel:
Elizabeth Prochaska, Cyfarwyddwr Cyfreithiol, Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe (wedi’i gadarnhau ar gyfer rhoi cyflwyniad ar hawliau cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru)
Elizabeth Jones, Tîm Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol (wedi cael gwahoddiad)
Alan Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Hafal (wedi cadarnhau)
Rhian Davies, Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Cymru (wedi cael gwahoddiad)
Michael Imperato, Watkins and Gunn
Marie Brouseau-Navarro

16.50 Anerchiad i Gloi
Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru
Rôl Comisiwn Sefydlog ar Gyfiawnder yng Nghymru, gan gyfeirio’n benodol at gyfraith gyhoeddus a rôl newydd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

17.15 gorffen

Book a place

Bookings are closed for this event.


26 March 2018
10:00 am - 5:15 pm

Glamorgan Building
Cardiff
Wales
CF10 3WT

Standard Ticket

Price: £120.00
VAT: £24.00
Total: £144.00

Discounted fee

Price: £80.00
VAT: £16.00
Total: £96.00

Advisers Ticket

Price: £60.00
VAT: £12.00
Total: £72.00

Student fee

Price: £10.00
VAT: £2.00
Total: £12.00
Book now